INTEGRITETSPOLICY

LenoK AB, registreringsnummer 559242-6554, plats Stockholm, Sverige (nedan ”Oss”) driver LenoK AB-plattformen på coach.lenok.se, genom vilken Coachingtjänsten görs tillgänglig för användare, vilket gör att du kan beställa din egen Coaching service.

Dessa integritetsvillkor reglerar å ena sidan Vår verksamhet som ansvarig behandlare av dina personuppgifter och å andra sidan Vår verksamhet som auktoriserad registerförare i den mening som avses i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter 2016/679. Sekretessvillkoren läses i den del där de reglerar Vår verksamhet som auktoriserad bearbetare av användaren av plattformen

och det dataöverföringsavtal som ingåtts mellan oss i den mening som avses i artikel 28 i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter.


Vi bekräftar att vi följer kraven i den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd 2016/679 vid behandling av alla uppgifter.

I dessa sekretessvillkor används följande termer i betydelsen nedan:

”Du” betyder en juridisk eller fysisk person som använder Vår tjänst och har accepterat tjänsten och de allmänna villkoren för tjänsten som tillhandahålls där.

”Personuppgifter” är all information om den registrerade eller dig som du publicerar på plattformen.

”Bearbetning” är en automatiserad eller icke-automatiserad operation eller en uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller samlingar därav, såsom insamling, dokumentation, arrangemang, strukturering, lagring, anpassning och modifiering, förfrågning, läsning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller på annat sätt tillgängliggöra, slå samman eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra.

”Persondataintrång” är ett säkerhetsintrång som resulterar i oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande av eller åtkomst till Personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

”Tjänst” är den coachningstjänst som erbjuds dig genom LenoK-plattformen.

”Villkor” avser de allmänna villkoren för tjänsten LenoK AB, som styr din användning av coach.lenok.se-plattformen, programvaran och tjänsten.

Personuppgifter som samlas in om dig

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som du frivilligt har lämnat ut till oss på plattformen. Du förstår att avslöjandet av personuppgifter till oss är frivilligt, men om du inte avslöjar det kommer du inte att kunna använda LenoK-plattformen och tjänsten som tillhandahålls där.

För att du ska kunna använda Tjänsten samlar vi in ​​och behandlar följande personuppgifter om dig: namn, e-postadress, uppgifter om den representerade juridiska personen och dess verksamhet (företagsnamn, registerkod, land där du bor, uppgifter om kontakter för att skicka fakturor.

Överföring och lagring av personuppgifter

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part, såsom en revisor, en person som tillhandahåller juridiska hjälptjänster eller någon annan person som tillhandahåller en tjänst till oss. Vi har gjort allt för att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för personuppgifter med ovannämnda utomstående.

Tredje parter till vilka vi överför dina personuppgifter kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där olika personuppgiftsskyddsbestämmelser har fastställts och för vilka EU-kommissionen inte har fattat något beslut om adekvat skydd. I dessa länder kan säkerheten för personuppgifter (inklusive skydd mot missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse) inte garanteras på samma nivå som i Europeiska unionen på grund av bristen på en adekvat nivå av dataskydd. Vid överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet åtar vi oss att säkerställa genomförandet av lämpliga säkerhetsåtgärder. Om du vill få information om tillämpliga säkerhetsåtgärder, vänligen meddela oss om din förfrågan.

Våra medarbetares tillgång till personuppgifter bygger på en rollbaserad användarhanteringsprocess, där varje anställd endast ges tillgång relaterad till sina arbetsuppgifter och arbete.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är föreskrivet eller tillåtet enligt lag, men inte längre än vad som rimligen är nödvändigt för oss för att uppnå de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in eller behandlades, bland annat kan ett sådant kriterium vara lagring av personuppgifter tills eventuella anspråk löper ut.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten och riktigheten av personuppgifter.

Dina rättigheter när du samlar in personuppgifter

I samband med insamling av personuppgifter har du rätt att:
begära tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och begära en kopia av personuppgifterna;
begära rättelse, uppdatering eller borttagning av dina personuppgifter;
att kräva begränsning av behandling, insamling och användning av personuppgifter i de fall som föreskrivs i lagstiftningen;
kontakta Dataskyddsinspektionen vid kränkning av dina rättigheter.

Småkakor

Vi använder cookies och annan liknande teknik på plattformen för att öka vår plattforms funktionalitet och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls där.

Vår verksamhet som auktoriserad personuppgiftsbiträde

För att tillhandahålla tjänsten till dig kan vi behöva behandla de registrerades personuppgifter för din räkning, men endast i den utsträckning och på det sätt som är nödvändigt för att utföra de uppgifter som du tilldelats. Tjänsten som tillhandahålls av oss till dig beskrivs mer i detalj i våra användarvillkor.

När det gäller dessa integritetsvillkor bestämmer vi villkoren för behandling av personuppgifter om registrerade för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter följer de villkor som anges i lagstiftning som reglerar dataskydd, och att skyddet av rättigheterna för De registrerade är säkerställda.

Bearbetningsverksamhet

Vi bekräftar att vi inte kommer att behandla personuppgifterna för de registrerade som överförts till oss för något annat syfte (inklusive både kommersiella och personliga ändamål) än att tillhandahålla dig tjänsten.

På grundval av dessa villkor åtar vi oss att säkerställa att alla våra anställda eller tredje parter som vi använder för att tillhandahålla dig tjänsten uppfyller de krav som anges i lagstiftningen som reglerar dataskydd, inklusive skyldigheten att upprätthålla konfidentialitet. Samtidigt informera dig omedelbart om vi av någon anledning inte kan säkerställa sådan kompatibilitet.

Dessutom kommer vi omedelbart att informera dig om följande omständigheter:

Rättsligt bindande förfrågningar från brottsbekämpande organ om att avslöja personuppgifter, utom i fallet med ett förbud mot utlämnande av förfrågningar som härrör från till exempel straffrätt och som syftar till att skydda sekretessen för brottsbekämpande utredningsåtgärder;

  • Incidenter av oavsiktlig eller obehörig åtkomst;

  • Förfrågningar inlämnade av den registrerade.

Överföring av personuppgifter

Genom att godkänna integritetsvillkoren godkänner du oss att överföra den registrerades personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dessa sekretessvillkor.

Inkludering av nya mottagare av personuppgifter är endast möjligt med ditt förhandsgodkännande. Vid överföring av personuppgifter till tredje part sluter vi ett avtal med tredje part med liknande innehåll för att säkerställa korrekt behandling av personuppgifter. Om den tredje part som behandlar personuppgifter inte följer de krav som ställs i lagstiftningen om dataskydd eller inte uppfyller det avtal som ingåtts med oss, är vi ansvariga gentemot dig för att uppfylla de krav och skyldigheter som anges i lagstiftningen som styr dataskyddet.

Tillämpliga säkerhetsåtgärder

Vi bekräftar att vi har vidtagit alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen följer de krav som ställs i lagstiftningen som reglerar dataskydd och att skyddet av de registrerades rättigheter säkerställs. Vi gör allt för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst till data.

För att säkerställa ovanstående har vi tillämpat de åtgärder som anges i dessa sekretessvillkor.

På din begäran kommer vi att tillhandahålla dig inom rimlig tid all information som behövs för att bevisa genomförandet av relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder. Bland annat gör vi det möjligt för dig att organisera revisioner, som är nödvändiga för att kontrollera genomförandet av dessa åtgärder. Kostnaderna för att fullgöra ovannämnda skyldigheter, inklusive kostnaderna i samband med organisationen av revisionen, bärs av dig, och vi har rätt att kräva ersättning av dig för de direkta och indirekta kostnader som uppstår vid fullgörandet av dessa skyldigheter.

Brott mot personuppgifter

I händelse av intrång i personuppgifter åtar vi oss att informera dig utan onödigt dröjsmål och att samarbeta med dig på alla sätt. Vi åtar oss bland annat att informera om ett intrång i personuppgifter enligt följande:

Vi beskriver arten av överträdelsen relaterad till personuppgifter och, om möjligt, nämner det ungefärliga antalet registrerade personer och typerna och det ungefärliga antalet relevanta register över personuppgifter;

Vi meddelar namn och kontaktuppgifter för den kontaktperson som tillhandahåller ytterligare information;

  • Vi beskriver de möjliga konsekvenserna av ett intrång relaterat till personuppgifter;
    Vi beskriver de åtgärder som vidtagits av oss eller planeras att vidtas av oss för att lösa kränkningen relaterad till personuppgifter, inklusive, om nödvändigt, för att mildra de möjliga skadliga effekterna av kränkningen;
    Vi beskriver de möjliga åtgärder som vi kan vidta för att mildra de möjliga negativa effekterna av ett personuppgiftsintrång.

Vi är inte ansvariga för någon skada som orsakas dig vid uppfyllandet av Villkoren, som orsakas av ditt felaktiga beteende vid behandlingen av personuppgifter.

Andra förhållanden

Dataöverföringsavtalet upphör automatiskt i det ögonblick då avtalet som ingåtts mellan dig och oss för tillhandahållande av Tjänsten upphör. Parterna är överens om att vid uppsägning av avtalet kommer vi att återlämna alla personuppgifter som tillhandahålls av honom och de kopior som gjorts av dem.

Om du har några frågor relaterade till behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på coach.lenoK.se.

sv_SESwedish